Japan — Estonia

IMG_5365 IMG_5366 IMG_5404 IMG_5416 IMG_5420 IMG_5437 IMG_5452 IMG_5455 IMG_5462 IMG_5465 IMG_5474 IMG_5479 IMG_5487 IMG_5508 IMG_5512 IMG_5517 IMG_5529

Krasnodar Region — Iran

IMG_5553 IMG_5557 IMG_5563 IMG_5570 IMG_5577 IMG_5586 IMG_5591 IMG_5605 IMG_5619 IMG_5620 IMG_5625

DPRK — Romania

IMG_5635 IMG_5644 IMG_5645 IMG_5653 IMG_5657 IMG_5658 IMG_5659 IMG_5661 IMG_5676 IMG_5681 IMG_5690 IMG_5695 IMG_5696 IMG_5700 IMG_5701 IMG_5705 IMG_5724 IMG_5732 IMG_5737 IMG_5740 IMG_5751 IMG_5768

Russia — Siberia

IMG_5277 IMG_5279 IMG_5284 IMG_5290 IMG_5295 IMG_5297 IMG_5299 IMG_5300 IMG_5304 IMG_5309 IMG_5318 IMG_5319 IMG_5325 IMG_5327 IMG_5329 IMG_5332 IMG_5336 IMG_5339 IMG_5344 IMG_5347 IMG_5354 IMG_5361 IMG_5392

Romania — Japan

IMG_4802 IMG_4811 IMG_4812 IMG_4817 IMG_4819 IMG_4821 IMG_4828 IMG_4833 IMG_4837 IMG_4841 IMG_4843 IMG_4846 IMG_4850 IMG_4853 IMG_4854 IMG_4856 IMG_4930 IMG_4933 IMG_4940 IMG_4944 IMG_4946 IMG_4950 IMG_4951 IMG_4957

Siberia (Russia) — Krasnodar Region

IMG_5094 IMG_5098 IMG_5106 IMG_5108 IMG_5115 IMG_5116 IMG_5119 IMG_5122 IMG_5125 IMG_5135 IMG_5139

Estonia — DPRK

IMG_5027 IMG_5032 IMG_5040 IMG_5043 IMG_5048 IMG_5055 IMG_5063 IMG_5064 IMG_5068 IMG_5069 IMG_5082 IMG_5087

Russia — Iran

IMG_4871 IMG_4876 IMG_4877 IMG_4882 IMG_4884 IMG_4886 IMG_4895 IMG_4898 IMG_4909 IMG_4915 IMG_4922 IMG_4924 IMG_4964 IMG_4980 IMG_4986 IMG_4993 IMG_4995 IMG_5001 IMG_5006 IMG_5008 IMG_5013 IMG_5025

Iran — Japan

IMG_4229 IMG_4254 IMG_4256 IMG_4260 IMG_4268 IMG_4273 IMG_4283 IMG_4285 IMG_4288 IMG_4289 IMG_4428 IMG_4436 IMG_4439 IMG_4440 IMG_4450 IMG_4452 IMG_4454 IMG_4459 IMG_4468 IMG_4476 IMG_4479 IMG_4484 IMG_4492 IMG_4497 IMG_4501

 

DPRK — Siberia (Russia)

IMG_4504 IMG_4513 IMG_4516 IMG_4519 IMG_4521 IMG_4524 IMG_4525 IMG_4526 IMG_4531 IMG_4543 IMG_4548 IMG_4551 IMG_4555 IMG_4561 IMG_4568 IMG_4572

 

Estonia — Krasnodar Region

IMG_4578 IMG_4582 IMG_4590 IMG_4606 IMG_4609 IMG_4618 IMG_4621 IMG_4633

 

Russia — Romania

IMG_4168 IMG_4176 IMG_4178 IMG_4182 IMG_4189 IMG_4195 IMG_4199 IMG_4211 IMG_4214 IMG_4239 IMG_4299 IMG_4304 IMG_4309 IMG_4312 IMG_4335 IMG_4336 IMG_4345 IMG_4384 IMG_4405 IMG_4411 IMG_4422 IMG_4424

 

Iran — Romania

IMG_4032 IMG_4038 IMG_4041 IMG_4052 IMG_4068 IMG_4072 IMG_4077 IMG_4098 IMG_4111 IMG_4116 IMG_4118 IMG_4124 IMG_4130 IMG_4136

 

Estonia — Siberia (Russia)

1day_14 1day_15 1day_16 1day_17 1day_18 1day_19 1day_20 1day_22 1day_23 1day_24 1day_25 1day_26 1day_27 1day_28 1day_29 1day_30

 

Krasnodar Region — DPR Korea

1day_01 1day_02 1day_03 1day_04 1day_05 1day_06 1day_07 1day_08 1day_09 1day_10 1day_11 1day_12 1day_13

 

Russia — Japan